فرم ثبت نام در آموزش ویژه

فرم ثبت نام در آموزش حضوری ویژه

  • کپی اسکن شده از پشت و روی کارت ملی
  • yourmail@info.com
  • به همراه کد شهر ..... مانند 02155957715
  • کد پستی 10رقمی را وارد نمایید
  • حداقل 30% مبلغ شهریه واریز گردد .... شماره کارت 5892101114707744 بنام سید شهاب کاظمی