تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای محمدرضا پورشعبان

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمدرضا پورشعبان مازندرانی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای


گواهی نامه طی دوره تخصصی طلا و جواهرسازی مدرن در شرکت طلا و جواهر آفتاب زرین ایرانیان

iranian Golden Sun.CO


کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محمدرضا پورشعبان مازندرانی در رشته

عیارسنجی فلزات قیمتی (ری گیری-کوپلاسیون -طلا) 

 

 

در حال طی دوره بازآموزی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی