تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای محسن یزدانی

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای محسن یزدانی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای