تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای عبدالرحمن ملکی

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای عبدالرحمن ملکی(شوش دانیال) در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای