تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای کریم یوسفی

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای کریم یوسفی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای