تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای هادی عزیزی

 

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای هادی عزیزی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای