تاییدیه پایان دوره آقای نصیراوی

… تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای عبدالرضا نصیراوی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای(مدلسازی)…