تاییدیه پایان دوره آموزشی آقای عبدالله دریانورد درگهانی

کواهینامه پایان دوره آموزشی آقای عبدالله دریانورد درگهانی در رشته طلا و جواهرسازی حرفه ای